Khó mà biết lẽ, biết lời,
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)