Hoài lời nói kẻ vô tri,
Nước đổ đầu vịt nó đi đường nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001