Hiu hiu gió thổi bờ đê,
Cửa nhà bỏ phế, mảng mê lời mình.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975