Hay quần, hay áo, hay hơi,
Hay dáng, hay dấp những người không hay.


Khảo dị:
Hay quần, hay áo, hay hơi,
Mà chẳng hay người, là của bỏ đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001