Hai tay cầm tám gươm vàng,
Thác đi thì thác buông chàng không buông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001