Hai tay cầm bốn trái dưa,
Trái ăn, trái để, trái đưa cho chàng.


Khảo dị:
Hai tay cầm ba trái dưa,
Trái ăn, trái để, trái đưa cho chàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001