Hai tay cầm bốn tay nôi.
Tay thẳng, tay giùn, tay nhớ, tay thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975