Hai tay ôm trái bưởi non,
Biết làm sao đặng vuông tròn với anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001