Hai tay ôm bốn quả bòng,
Đem thả giữa dòng nước chảy bòng trôi.
Có thương nước đứng, bòng ngồi,
Không thương nước chảy bòng trôi mặc bòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001