Hai ta đứng lại bưa ngang,
Trách lòng thầy mẹ tham sang nơi nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001