Hai ta đã đẹp đôi rồi,
Ai gièm pha chớ đoạn, ai vẽ vời chớ nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001