Hai bên hai chiếc thuyền kề,
Em dàn ra cho rộng để anh đề câu thơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001