Hai đứa mình một lòng một bụng,
Không như gà đưa trụng nước sôi.
Dầu cho thầy mẹ, có đan giỏ thả trôi,
Thả thì mặc thả thiếp không thôi nghĩa chàng.


Khảo dị:
Hai ta một lòng một bụng,
Chừ giả như con đem trụng nước sôi.
Dầu thầy mẹ có đan rọ thả trôi,
Thả trôi thì thả thiếp không thôi nghĩa chàng.
Hai đứa mình một lòng một bụng,
Không như gà đưa trụng nước sôi.
Dầu cho thầy mẹ, có đan giỏ thả trôi,
Thả trôi mặc thiếp, thiếp cũng không thôi nghĩa chàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001