Hửng đông nhìn mặt cho tường,
Đặng tôi gá nghĩa, làm đường xuống lên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001