Hừ la vui vẻ thế này,
Hội nào bằng hội trăng già xe dây.
Hôm nay sum họp trúc mai,
Tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm.
Trót lời gắn bó một hai,
Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông.


Khảo dị:
Hừ la vui vẻ thế này,
Hội nào bằng hội xe dây trăng già.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001