Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền,
Cửa cao, rào kín, nên em bỏ lời nguyền em đi.
Em ơi đặng chốn giàu sang,
Thấy anh đây hái củi nương hoang cũng không chào.
Hỡi em ơi, không chào nỏ mất đi mô!
Chào rồi ruột héo gan khô từng ngày.
Tôi tới nơi đây, chào lê, chào lựu,
Tôi chào kẻ cựu người tân,
Kẻ xa tôi chào trước, người gần tôi chào sau.
Em ơi đừng phụ khó tham giàu,
Phụ bần, tham phú, mai sau có Trời!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001