Hỡi cô yếm thắm răng đen,
Muốn lên mạn ngược, ngồi thuyền cùng anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001