Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về làng Chợ với anh thì về.
Làng Chợ có bóng cây đề,
Có chùa thờ Phật có nghề cửi canh.


Làng Chợ chỉ làng Nành Chợ tức làng Phù Ninh, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001