Hỡi cô mặc yếm cổ xây,
Lại đây tôi gả ông Tây béo sù.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001