Hỡi cô má phấn môi son,
Chân đi chữ bát còn toan chê chồng.
Chồng cô cao ngỏng cao ngồng,
Đến đêm cô với cũng không tới nào.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006