Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Kẻ Cát với anh thì về.
Kẻ Cát buôn bán trăm nghề,
Có hoa thiên lí, có nghề vải con.


Kẻ Cát tức thôn Cát Mao, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ở đây có nghề suốt chỉ, dệt vải lâu đời.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001