Hỡi cô da đỏ má hồng,
Cô đi theo chồng, cô bỏ xứ cha.
Bây giờ tuổi tác đã già,
Xứ chồng cô bỏ, xứ cha cô về.


Khảo dị:
Hỡi cô da đỏ má hồng,
Cô đi theo chồng, cô bỏ xứ cha.
Bây giờ cô trở về già,
Xứ chồng cô bỏ, xứ cha cô về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001