Hột gạo trắng tinh,
Mù sương sa nó trổ.
Em không nệ gì trời mưa,
Để cho anh đi kén đi lừa,
Cho đẹp ý mẹ, cho vừa lòng cha.
Phận em đây sa sút sụt sa,
Mấy câu ân nghĩa em phân ra giữa này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001