Hồn tôi là hồn con cua,
Tám chân hai mắt biết bò ngang ngang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001