Hồi hôm có bói ông thầy,
Sáng ra xuống đám ruộng này gặp em.


Khảo dị:
Hồi hôm xuống bói ông thầy,
Sáng ra xuống đám ruộng nầy gặp em.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975