- Hỏi người mặc áo thay vai,
Khăn thâm chít trốc con ai rứa phường?
- Áo rách thì em vá vai,
Con thầy con mẹ chứ con ai nữa giừ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001