- Hỏi chàng khách lạ đường xa,
Đến đây cân sắc hay là kết duyên.
- Sa chân bước đến cõi tiên,
Trước thời cân sắc, sau kết duyên Châu Trần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001