- Hỏi anh chìa khoá ai cầm,
Giang sơn ai giữ, việc tảo tần ai lo.
- Chìa khoá đã có mẹ anh cầm,
Giang sơn anh giữ, việc tảo tần em lo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001