Học trò đi học đã về,
Cơm canh chưa nấu lại trề môi ra.


Khảo dị:
Học trò đi học vừa về,
Cơm canh chưa chín đã trề môi ra.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970