Học trò ăn vụng càng cua,
Bà thầy bắt được, để tôi mua tôi đền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001