Học hành ba chữ lem nhem,
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009