Hôm qua anh nằm nhà anh
Chiếu hoa chăn gấm, xung quanh vây màn
Gió lạnh mà thương
Đêm nằm giở giấc
Chăn bông không đắp
Màn chướng để rơi
Lấy được mình rồi
Vui vầy nhân ngãi
Lược ngà lại chải
Gương ố lại trong
Lại đắp chăn bông
Chiếu hoa lại trải
Đàn bầu, sáo thổi
Vui lắm mình ơi!
Mong mình lắm lắm mình ơi
Khác gì mạ úa mong trời đổ mưa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001