Hôm nay lan huệ sánh bày,
Đào đông ướm hỏi liễu tây một lời.
Lạ lùng ướm hỏi nhau chơi,
Một mai cá nước chim trời gặp nhau.


Khảo dị:
Hôm nay lan huệ sánh bày,
Đào đông ướm hỏi liễu tây một lời.
Lạ lùng ướm hỏi nhau chơi,
Nữa mai cá nước chim trời xa nhau.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001