Hôm này sum họp trúc mai,
Tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001