Hò chơi hồ rộng hoa rơi,
Thấy em nhỏ tuổi nhiều nơi anh buồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001