Hãy khoan cho thiếp xin thưa,
Công trình thiếp ở chàng chưa nên về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001