Hát đàn cho rạng đông ra,
Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001