Hàng vạn người chết vì Tây,
Sao đây chỉ thấy rừng cây mịt mù.
Thịt rơi dưới gốc cao su,
Mồ hôi nước mắt, mập ù thằng Tây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001