Giao ngôn dầu đá nát vàng phai,
Dặn ai đừng nhẹ dạ thương ai bao chừ!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001