Giang sơn một gánh chất đầy,
Dường như hoa thảo đến ngay trước nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001