Giữa trưa trời nắng chang chang,
Bom gầm đạn rít dọc ngang trên đầu.
Nước chè mẹ gánh qua cầu,
Mẹ ra trận địa phía sau đồng làng.
Chè tươi của mẹ đem sang,
Xanh mầu đồng lúa, rộn ràng lòng con.
Cổ khô được bát nước ngon,
Súng nhằm giặc Mỹ nổ giòn trời mây.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002