Giận mà nói lại cho hay,
Thau đồng hồ dễ khỏi tay thợ hàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001