Giận chồng mà chẳng bế con,
Cha mày làm mất cái giòn mẹ đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001