Giả tỉnh say dò lòng thục nữ,
Giả khách qua đàng thử dạ quy nương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001