Giả đò xin một miếng trầu,
Để sau xẻ ván bắc cầu mà sang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001