Giơ tay anh hứng sương trời,
Rửa sao cho sạch những lời thị phi.


Khảo dị:
Giơ tay anh hứng sương trời,
Rửa làm sao sạch những lời thị phi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001