Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa nhà ngái sao anh vội về?
- Anh về vài bữa anh ra,
Đem em với mẹ về nhà ở chung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001