Gió sao gió mát trên đầu,
Dạ sao dạ nhớ, dạ sầu người dưng?
Gió sao gió mát sau lưng,
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?


Khảo dị:
Gió sao gió mát sau lưng,
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006