Gió nam thổi kiệt đêm trường,
Nghĩa nhân đà trượng, cực đường xa xuôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001