Gió nồm là gió nồm nôm,
Trách chàng quân tử có mồm không ăn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970